Δύο ιστορικές Σχολές, Αθωνιάς και Ριζάρειος συναντώνται.